ATEX en PGS 15

Elke werkgever heeft op grond van de ARBO-wetgeving de verplichting om explosierisico’s binnen zijn bedrijf te inventariseren en te evalueren om te bezien dat de juiste beschermende maatregelen zijn getroffen.

In een PGS 15 opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen moeten de wettelijke eisen ten aanzien van explosieveiligheid in acht worden genomen. In een aantal gevallen kan een gevarenzone-indeling kan hiervan onderdeel uitmaken. De eisen zijn opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Explosieveiligheidsdocument EVD

De resultaten van de ATEX verplichtingen worden vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). De inventarisatie moet plaatsvinden in lijn met de ATEX-153 richtlijn, en omvat de volgende zaken:

  • Beoordelen van mogelijke stof- en gasexplosiegevaarlijke atmosferen.
  • Indelen van de risico’s in zones.
  • Beoordelen ATEX apparatuur; opstellen zoneringstekeningen.(ATEX 114 richtlijn)
  • Aangeven van getroffen technische en organisatorische maatregelen.
  • Opstellen Plan van Aanpak waarmee gefaseerd aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen;
  • Bundeling van hierboven genoemde zaken in een Explosieveiligheidsdocument EVD.

ATEX in opslagen gevaarlijke stoffen

Bij de PGS 15 opslag van brandbare gevaarlijke stoffen hoeft doorgans geen EVD te worden opgesteld. Wanneer bijvoorbeeld brandbare stoffen zijn opgeslagen in UN goedgekeurde verpakkingen, en alleen nieuwe verpakkingen worden opgeslagen hoeven deze niet te worden gezien als een secundaire gevarenbron, en er zijn in principe geen maatregelen nodig ter beperking van explosiegevaar bij normaal bedrijf. Dit geldt ook voor LQ verpakkingen.

Wel gelden een aantal uitzonderingen, zoals opslag van aanstekers of wanneer verpakkingen geopend zijn geweest, en vervolgens worden teruggeplaatst in de opslagvoorziening. Deze producten moeten dan wél als gevarenbron worden beschouwd.

In het bedrijfsnoodplan moet vanzelfsprekend wél rekening worden gehouden met incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, en waarbij de juiste maatregelen worden getroffen.